آكهي مناقصه عمومي بيمه تكميل درمان شهرداري
1395/12/15
642
بازدید

(نوبت اول)

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به استناد بند 2مصوبه مورخ 95/11/24  شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري بيمه تكميلي و درمان و بيمه كاركنان شهرداري بندر انزلي از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل اقدام نمايد.  

موضوع منا قصه : واگذاري بيمه تكميل درمان و بيمه عمر كاركنان شهرداري به مدت يكسال  

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

مبلغ تضمين :5% مبلغ پيشنهادي

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب     04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي و يا خزانه

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  500/00 ريال واريزبه حساب شماره 107632759001 0 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد  مناقصه : از  ساعت 9 صبح مورخ 95/12/23 لغايت96/1/17

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ96/1/19

 تاريخ باز گشايي پاكات : راس 11صبح روزشنبه مورخ96/1/19

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

شركتهاي واجد شرايط :كليه  شركتهايي كه تحت نظر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.

هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.