آگهي تجديد مناقصه عمومي
1394/04/31
685
بازدید

   (نوبت دوم)                                                                            

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد جهت تامين مصا لح كارخانه آسفالت و اصلاح رقوم معابر سطح شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد مخلوط طي شرايط زير اقدام نمايد.


موضوع منا قصه :

 

خريد مخلوط  رودخانه اي به ميزان5000 تن

خريد مخلوط باغي به ميزان  10000تن

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بندرانزلي

مبلغ بر آورد اوليه كار: مبلغ 2/100/000/000ريال

 مبلغ تضمين شركت در مناقصه:210/000/000ريال

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ 300/000ريال واريزبه حساب شماره 107632759001نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

 • تاريخ فروش اسناد مناقصه :از تاريخ1394/5/10لغايت تاريخ 1394/5/18 از ساعت 9صبح الي13
 • آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 1394/5/18
 •  تاريخ باز گشايي پاكات : ساعت 11 صبح روز يكشنبه مورخ 1394/5/18
 • محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهرداري بندر انزلي
 • محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي
 • محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
 • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                          روابط عمومي شهرداري بندر انزلي