آگهي مزايده عمومي
1394/05/10
736
بازدید

واگذاري جايگاه CNGشهيد گل آور بشمن بندر انزلي


شهرداري بندرانزلي درنظرداردبه استناد بند2مصوبه مورخ94/4/10شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري جايگاه CNGشهيد گل آور بشمن بندر انزلي  از طريق مزايده وانعقاد قرارداد يكساله به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد.

موضوع مزايده  :

 واگذاري جايگاه CNGشهيد گل آور بشمن بندر انزلي

مبلغ بر آورد:600/000/000ريال

مبلغ تضمين : 30/000/000ريال

دستگاه برگزاركننده مزايده: شهرداري بندرانزلي

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مزايده يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مزايده : مبلغ 300/000ريال واريزبه حساب شماره 107632759001نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

 • تاريخ فروش اسناد مزايده :از تاريخ 5/19/ 1394  لغايت تاريخ94/5/28 از ساعت 9صبح الي13
 • آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت9 صبح روز چهارشنبه مورخ 94/5/28
 •  تاريخ باز گشايي پاكت ها : ساعت11 صبح روز چهارشنبه مورخ94/5/28 
 • محل بازگشايي پاكت ها : دفتر كار شهرداري بندر انزلي
 • محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي
 • محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
 • هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
 • متقاضيان مي توانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                          روابط عمومي شهرداري بندر انزلي