آگهي مزايده واگذاري پروژه سامانه هوشمند كنترل خودروهاي سنگين
1395/04/06
819
بازدید

شهرداري بندرانزلي درنظرداردبه استناد بند3مصوبه مورخ94/4/10 شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري اجراي پروژه سامانه هوشمند كنترل خوردروهاي سنگين ورودي شهر بندر انزلي (تناژ ) از طريق مزايده وانعقاد قرارداد يكساله به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد.


موضوع مزايده :

اجراي پروژه سامانه هوشمند كنترل خوردروهاي سنگين ورودي شهر بندر انزلي (تناژ )

مبلغ بر آورد:1/200/000/000 ريال

مبلغ تضمين :60/000/000 ريال

دستگاه برگزاركننده مزايده:شهرداري بندرانزلي

نوع تضمين:ضمانتنامه بانكي شركت در مزايده يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب      04/ 16187128   بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مزايده:مبلغ  300/000 ريال واريزبه حساب شماره 0107632759001  نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

 • تاريخ فروش اسناد مزايده:از تاريخ06/04/ 1395  لغايت تاريخ 95/4/13 از ساعت 9صبح الي13
 • آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت9 صبح روز يكشنبه مورخ 95/4/20
 •  تاريخ باز گشايي پاكات:ساعت11 صبح روز يكشنبه مورخ 95/4/20
 • محل بازگشايي پاكات: دفتر كار شهرداري بندر انزلي
 • محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي
 • محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
 • هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
 • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                          روابط عمومي شهرداري بندر انزلي