آگهي مناقصه عمومي
1394/06/02
708
بازدید

نوبت اول

شهرداري بندرانزلي درنظرداردبه استناد بند2مصوبه مورخ 94/5/8شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري خدماتي بصورت حجمي  از طريق مناقصه وانعقاد قرارداد يكساله  طبق ضوابط و مقررات به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد.


موضوع مناقصه:

واگذاري خدمات شهرداري 1- رانندگي وسايط نقليه (خودرو هاي سنگين وسبك ) 2- انجام كارهاي خدماتي در تيم واحد اماني آسفالت وغيره 3- انجام خدماتي در كار خانه كمپوست - انجام كار هاي خدماتي در كار خانه آسفالت سنگاچين 5- انجام كار هاي خدماتي ( پشتباني – اداري – تايپ ثبت وارسال نامه ها – نظافت وآبدارچي 6)-انجام كارهاي خدماتي در واحد هاي اماني شهرداري و نواحي 7- انجام كا رهاي خدماتي درجهت نگهداري و توسعه فضاي سبز ( بويژه گلخانه شهرداري )8- انجام كارهاي اداري و پشتباني از واحد هاي پليس ساختمان و سد معبر بر اساس نمونه قرارداد  هاي حجمي مورد تاييد وزارت كشور

دستگاه برگزاركننده مناقصه: شهرداري بندرانزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ 50/000ريال واريز به حساب شماره 107632759001 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

 • تاريخ فروش اسناد مناقصه :از تاريخ 94/6/10 لغايت تاريخ94/6/17از ساعت 9صبح الي13
 • آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت9 صبح روز سه شنبه مورخ 94/6/24
 •  تاريخ باز گشايي پاكات : ساعت11 صبح روز سه شنبه مورخ94/6/24
 • محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهرداري بندر انزلي
 • محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي
 • محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
 • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 • متقاضيان مي توانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                          روابط عمومي شهرداري بندر انزلي