آگهي مناقصه عمومي احداث ساختمان تاكسيراني شهرداري بندر انزلي
1394/09/03
794
بازدید

موضوع منا قصه : احداث ساختمان تاكسيراني شهرداري بندرانزلي        (نوبت اول)


دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

برآورد اوليه :3/453/345/389ريال. (بر اساس بخشنامه سر جمع)

مبلغ تضمين :172/667/269ريال

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  500/000يال واريزبه حساب شماره 107632759001نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد و مناقصه : از تاريخ 1394/09/10لغايت تاريخ 1394/09/22از ساعت 9صبح الي 12

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :پايان روزدوشنبه مورخ 1394/09/30تا ساعت 9صبح

 تاريخ باز گشايي پاكات : روز دوشنبه مورخ 1394/09/30راس 11صبح همان روز

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

  • محل تاميناعتبار:از محل اعتبارات جاري شهرداري به مدت يكسال ميباشد .
  • حداقل رتبه پيمانكاران واجد شرايط : شركتهاي ساختماني داراي رتبه  بندي ابنيه .
  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
  • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                                             روابط عمومي شهرداري بندر انزلي