آگهي مناقصه عمومي خريد مخوط (نوبت دوم)
1394/02/28
676
بازدید

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد جهت تامين مصالح كارخانه آسفالت و اصلاح رقوم معابر سطح شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد مخلوط طي شرايط زير اقدام نمايد ...


 

 

 

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد جهت تامين مصالح كارخانه آسفالت و اصلاح رقوم معابر سطح شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد مخلوط طي شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع منا قصه :

خريد مخلوط رودخانه اي به ميزان۵۰۰۰ تن

خريد مخلوط باغي به ميزان ۱۰۰۰۰تن

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بندرانزلي

مبلغ بر آورد اوليه كار: مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب۰۴/ ۱۶۱۸۷۱۲۸ بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال واريزبه حساب شماره ۱۰۷۶۳۲۷۵۹۰۰۱نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

 • تاريخ فروش اسناد مناقصه :از تاريخ۱۳۹۴/۲/۲۷  لغايت تاريخ ۱۳۹۴/۳/۳از ساعت ۹صبح الي۱۳
 • آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت ۹ صبح روز يكشنبه مورخ۱۳۹۴/۳/۱۲
 • تاريخ باز گشايي پاكات : ساعت ۱۱ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲
 • محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهرداري بندر انزلي
 • محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي
 • محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
 • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۴۴۵۴۱۹۳۵ واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

                                                                                                    روابط عمومي شهرداري بندر انزلي