آگهي مناقصه عمومي ساماندهي كارخانه بازيافت
1395/12/09
606
بازدید

(نوبت اول)

شهرداري بندر انزلي باستناد نامه شماره 15735 مورخه 95/4/15 معاونت امور شهرداريها سازمان شهرداري ها ودهياريهاي كشور از طرق مناقصه عمومي اقدام به اجراي ساماندهي  كانال كشي شيرابه كارخانه بازيافت زباله، به مشخصات ذيل را دارد.


موضوع منا قصه : احداث كانال جمع آوري ومديريت شيرابه كار خانه كود آلي بندر انزلي

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

برآورد اوليه :2/849/227/186 ريال

مبلغ تضمين :142/461/359 ريال

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره16187128/04  نزد بانك ملت شعبه مركزي بندرانزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  500/000 ريال واريزبه حساب شماره 107632759001 0 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد و مناقصه : ساعت 9 صبح الي 12ظهر مورخ 1395/12/16 لغايت 1395/12/28

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات : ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ  1396/01/15

 تاريخ باز گشايي پاكتها : راس  ساعت 11صبح روز سه شنبه مورخ 1396/1/15

محل بازگشايي پاكتها: دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

محل تامين اعتبار:از محل تامين اعتبار دفتر خدمات شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

حداقل رتبه پيمانكاران واجد شرايط :  رتبه  5آب ، ابنيه ،تاسيسات وتجهيزات ، يا حداقل انجام يك پروژه تصفيه خانه فاضلاب و يا اجراي بيست ميليارد كار در زمينه هاي ذكر شده در 5 سال گذشته.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد  سپرده  يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.

هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

                                                                                                             روابط عمومي شهرداري بندر انزلي