آگهي مناقصه عمومي واگذاري خدمات حفظ و نگهداري بلوار قدس و پارك پاسداران بندر انزلي
1393/11/15
580
بازدید

(نوبت اول )

به استناد بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۹۳/۱۰/۶ شوراي اسلامی شهر بندرانزلي

موضوع منا قصه : واگذاري خدمات حفظ و نگهداري بلوار قدس و ...

 


 

(نوبت اول )

به استناد بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۹۳/۱۰/۶ شوراي اسلامی شهر بندرانزلي

موضوع منا قصه : واگذاري خدمات حفظ و نگهداري بلوار قدس و پارك پاسداران بندر انزلي

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

برآورد اوليه:۲/۵۶۵/۳۲۳/۴۸۴ ريال

مبلغ تضمين : ۱۲۸/۲۶۶/۱۷۴ ريال

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب ۰۴/ ۱۶۱۸۷۱۲۸ بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ ۵۰۰/۰۰۰  ريال واريز به حساب شماره ۱۰۷۶۳۲۷۵۹۰۰۱ نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد و مناقصه : از تاريخ ۹۳/۱۱/۱۹ لغايت تاريخ ۹۳/۱۱/۲۶  از ساعت ۹صبح الي۱۳

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :پايان روز پنج شنبه مورخ ۹۳/۱۱/۳۰   تا ساعت ۱۲

تاريخ باز گشايي پاكات : روز شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲ راس ۱۱صبح

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهرداري بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

    به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
    -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
    حداقل رتبه پيمانكاران واجد شرايط :داراي صلاحيت فضاي سبز از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري و يا داشتن گواهي صلاحيت معتبر از اداره كار و تعاون و رفاه اجتماعي .
    هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
    ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
    متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۴۴۵۴۱۹۳۵ واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

                                               رضا پورشعبان – شهردار بندرانزلی