آگهي مناقصه عمومي پرو‍ژه هاي عمراني بندرانزلي
1394/02/17
608
بازدید

موضوعات منا قصه ...


 

 

 

موضوعات منا قصه :

۱-جدول گذاري معابر ناحيه ۱        برآورد اوليه:   ۱/۳۹۰/۴۷۱/۹۱۷ريال       مبلغ تضمين: ۱۳۹/۰۴۷/۱۹۱ريال

۲-جدول گذاري معابر ناحيه۲         برآورد اوليه: ۳/۳۹۰/۲۵۶/۲۷۰ ريال        مبلغ تضمين ۳۳۹/۰۲۵/۶۲۷ريال

۳-جدول گذاري معابر ناحيه ۳         برآورد اوليه: ۱/۷۳۷/۲۳۲/۰۶۵ ريال       مبلغ تضمين۱۷۳/۷۲۳/۲۰۶ريال

۴-جدول گذاري معابر ناحيه۴          برآورد اوليه: ۸۶۹/۴۰۰/۰۰۰ ريال           مبلغ تضمين: ۸۶/۹۴۰/۰۰۰ريال

۵- فرش موزائيك معابر ناحيه ۱      برآورد اوليه:   ۱/۱۳۰/۳۸۰/۰۰۰ ريال     مبلغ تضمين:   ۱۱۳/۰۳۸/۰۰۰ ريال

۶- فرش موزائيك معابر ناحيه۲       برآورد اوليه:  ۸۶۹/۴۴۰/۰۰۰   ريال        مبلغ تضمين:۸۶/۹۹۴/۰۰۰ ريال

۷-فرش موزائيك معابرناحيه ۳        برآورد اوليه:   ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰     مبلغ تضمين:   ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند رانزلي

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره  حساب۰۴ / ۱۶۱۸۷۱۲۸ بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال واريزبه حساب شماره ۱۰۷۶۳۲۷۵۹۰۰۱نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد مناقصه :از تاريخ ۱۳۹۴/۲/۲۷لغايت تاريخ۱۳۹۴/۳/۳از ساعت ۹صبح الي۱۳

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت ۹ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲

تاريخ باز گشايي پاكات : ساعت ۱۱ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهرداري بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
  • حداقل رتبه پيمانكاران واجد شرايط :داراي صلاحيت پيمانكاري ( حداقل رتبه ۵ براي اشخاص حقيقي يا حقوقي )از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري
  • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۴۴۵۴۱۹۳۵ واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.