آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)
1395/08/24
758
بازدید

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه مورخ 95/5/8شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري خدماتي به صورت حجمي از طريق مناقصه  و انعقاد قرارداد يكساله طبق ضوابط و مقررات به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد نسبت به واگذاري خدمات شهرداري از طريق مناقصه عمومي  به شرح ذيل اقدام نمايد.  


موضوع منا قصه : واگذاري خدمات شهرداري اعم از:

1- راننگي وسايط نقليه (خودروهاي سنگين و سبك )

2- انجام كارهاي خدماتي در تيم واحد اماني آسفالت و غيره

3- انجام كارهاي خدماتي در كارخانه كمپوست

4- انجام كارهاي خدماتي در كارخانه آسفالت سنگاچين

5- انجام كارهاي خدماتي (پشتيباني – اداري – تايپ – ثبت ارسال نامه ها- نظافت و آبدارچي)

6-  انجام كارهاي خدماتي در واحدهاي اماني شهرداري و نواحي

7- انجام كارهاي خدماتي در جهت نگهداري و توسعه فضاي سبز (بويژه گلخانه شهرداري )

8- انجام كار هاي اداري و پشتيباني از واحد هاي پليس ساختمان و سد معبر بر اساس نمونه قرارداد هاي حجمي مورد تاييد وزارت كشور

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

مبلغ تضمينن :1/850/000/000 ريال

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي و يا اسنادخزانه

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  1/000/000 ريال  واريزبه حساب شماره 107632759001 0 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد  مناقصه : از  ساعت 9 صبح مورخ  1395/9/2 لغايت تا پايان روز اداري  پنچشنبه 1395/9/11

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ1395/9/13

 تاريخ باز گشايي پاكات : راس 11صبح روزشنبه مورخ 1395/9/13

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

حداقل رتبه پيمانكاران واجد شرايط : شركتهايي كه رتبه مرتبط  داشته باشند .

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.

هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

                                                                                                             روابط عمومي شهرداري بندر انزلي