آگهی مزایده عمومی (حراج) 4 دستگاه خودرو
1391/03/25
773
بازدید

     آگهی مزایده عمومی (حراج) 4 دستگاه خودرو


1-پیکان وانت بشماره موتور64932369وشماره شاسی 31186- I N P مدل 1354یکدستگاه(اسقاط).

2-وانت مزدا گازوئیلی بشماره موتور179006وشماره شاسی41505772مدل1370 یکدستگاه (اسقاط).

3-نیسان پاترول چهاردرب بشماره پلاک166ب11بندرانزلی مدل1375یکدستگاه(پلاکها مفقودمیباشد).

4-نیسان پاترول چهاردرب بشماره پلاک167ب11بندرانزلی مدل1375یکدستگاه.

براي كسب اطلاعات بيشتر به بخش مناقصات و مزايده ها در صفحه اصلي همين ساين مراجعه نماييد.