آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول ) 1393/9/20
1393/09/20
652
بازدید

        شهرداری بندرانزلی در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه احداث فضای سبز بلوار شهید اختر کاویان بندرانزلی بشرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا آن دسته شرکت های حقوقی یا افراذ حقیقی که دارای رتبه ( گرید ) باشند دعوت می گردد جهت دریافت ...

 

 


 

شهرداری بندرانزلی در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه احداث فضای سبز بلوار شهید اختر کاویان بندرانزلی بشرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا آن دسته شرکت های حقوقی یا افراذ حقیقی که دارای رتبه ( گرید ) باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به امور پیمان و رسیدگی شهرداری مراجعه نمایند.

شرح پروژه
     تاریخ خرید
    تاریخ تسلیم پیشنهادات
     مبلغ براورد
     مبلغ تضمین
     تاریخ بازگشایی
 احداث فضای سبز بلوار شهید اخترکاویان

    93/9/12
     93/9/28     2،248،235،778
     112،411،788      93/9/29


حداقل سه پاکت پیشنهادی واصله قابل بازگشایی خواهد بود.

در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
                                                                                                    روابط عمومی شهرداری بندرانزلی