آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای): جمع آوری زباله و رفت و روب
1392/11/26
687
بازدید

   آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي)                              فرم شماره1 (نوبت اول)


شهرداري بندرانزلي به استناد بند8 صورتجلسه مورخه 1392/11/16 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي عمليات وظايف خدمات شهري (جمع آوري زباله،رفت و روب و...) را به مدت يك سال به بخش خصوصي واگذار نمايد. بدين وسيله از كليه شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد٬ جهت دريافت اسناد مناقصه یک هفته پس از درج آگهي نوبت دوم از تاریخ 1392/12/11 تا پايان ساعت 13 عصر مورخ 1392/12/18 با به همراه داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي به مبلغ318/000 ريال واريز شده به حساب جاري بانك ملي شعبه شهرداري به شماره 107632759001به نام شهرداري بندرانزلي به امور پيمان و رسيدگي شهرداري به نشاني : شهرداري بندرانزلي- واحد پيمان ورسيدگي مراجعه نمایند .

 
    

برآورد به ريال براي يك سال
    

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

شهرداري بندرانزلي شامل

دو ناحيه
    

25/000/000/000 ريال
    

507/000/000 ريال

 


جهت واریز مبلغ سپرده در مناقصه از طريق موارد زير اقدام شود :

1-به صورت واريز وجه نقد به حساب سپرده به شماره حساب 16187128/04 نزد بانك ملت،شعبه مركزي به نفع شهرداري ارائه گردد.

2- دريافت نامه بانكي با اعتبار سه ماهه به ارزش مبلغ مندرج در جدول بالا از تاريخ تحويل اسناد به دبيرخانه شهرداري.

*آخرين مهلت تسليم پيشنهادات براي كليه مناقصات: از آخرين روز توزيع اسناد مناقصه مورخ1392/12/19 تا پايان ساعت 13 عصر روز چهارشنبه مورخ 1392/12/28 می باشد.

*تاريخ بازگشايي پاكت هاي واصله راس ساعت 9صبح روزپنجشنبه مورخ 1393/1/7در دفتر كار شهردار بندرانزلي می باشد.

*هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

* ساير شرايط و اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

*بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط شهرداري بندر انزلي مي باشد.

 

 
                                                                                                     روابط عمومي شهرداري بندر انزلي