آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
1393/07/08
643
بازدید

   شهرداری بندرانزلی در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های مشروحه ذیل از طریق مناقصه اقدام نماید.لذا شرکت های  دارای رتبه بندی دعوت می گردد جهت دریافت اسناد ومناقصه حداکثر ....

 

 


 

شهرداری بندرانزلی در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های مشروحه ذیل از طریق مناقصه اقدام نماید.لذا شرکت های  دارای رتبه بندی دعوت می گردد جهت دریافت اسناد ومناقصه حداکثر بمدت یک هفته پس از درج آگهی  نوبت دوم به امور پیمان ورسیدگی مراجعه نمایند.ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

1-پیاده روسازی(موزائیک فرش) میدان کریم بخش لغایت میدان شهید رجبی مقدم با برآورد اولیه مبلغ 999/799/020ریال براساس فهرست بهاء ابنیه 1393

2-پیاده روسازی (موزائیک فرش) غازیان خیابان اطباء حدفاصل سوئیت شهرداری لغایت تقاطع معلم با برآورد اولیه مبلغ 1/499/831/487ریال براساس فهرست بهاء ابنیه 1393

3-پیاده روسازی (موزائیک فرش) ورودی شهر جنب دهکده ساحلی به متراژ 3420 متر مربع وجدول فانتزی رنگی 1200 متر طول با برآورد اولیه مبلغ 1/352/473/080ریال بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1393 به شرح برآورد پیوست.