آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول): اجرای فرش موزائیك و اصلاح جوی جدول
1392/10/21
690
بازدید

(( آگهی مناقصه عمومی))

(نوبت اول)


شهرداری بندر انزلی جهت ساماندهی پیاده روی خیابان طالقانی غازیان در نظر دارد نسبت به اجرای فرش موزائیک به مساحت 11921 متر مربع و اصلاح جوی جدول 250 متر بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1392 با شاخص مبنای سه ماهه سوم سال 1392 با برآورد اولیه مبلغ 238/894/111/4 ريال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از شرکتهای دارای رتبه بندی دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر به مدت یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم به امور پیمان و رسیدگی شهرداری مراجعه نمایند. درضمن شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.