آگهی مناقصه عمومی - هدایت آبهای سطحی ( نوبت اول )
1391/05/02
724
بازدید

شهرداري بندرانزلي جهت بررسي هدايت آب هاي سطحي معابر سطح شهر در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب مشاور اقدام نمايد لذا از كليه مهندسين مشاور حائز شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه ...


 

 

شهرداري بندرانزلي جهت بررسي هدايت آب هاي سطحي معابر سطح شهر در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب مشاور اقدام نمايد لذا از كليه مهندسين مشاور حائز شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت يك هفته پس از درج آگهي نوبت دوم به امور پيمان و رسيدگي شهرداري مراجعه نمايندو در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.