آگهی واگذاری خدمات شهری نوبت دوم
1394/12/18
952
بازدید

(نوبت اول)

شهرداري بندر انزلي به استناد بند 3صورتجلسه مورخ29/09/ 1394شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي عمليات وظايف خدمات شهري (جمع آوري زباله .رفت وروب و ..) به مدت يك سال به بخش خصوصي واگذار نمايد.


موضوع منا قصه : واگذاري خدمات شهري(رفت وروب) شهرداري بندرانزلي

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

برآورد اوليه :39/200/000/000 ريال

مبلغ تضمين :1/960/000/000 ريال

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  300/000 ريال واريزبه حساب شماره  0107632759001 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد مناقصه : از تاريخ94/11/18لغايت تاريخ 294/12/23از ساعت  9 صبح الي 12

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات : ساعت 9 صبح روزچهارشنبه مورخ  94/12/26

 تاريخ باز گشايي پاكات : ساعت 11صبح روزچهار شنبه مورخ 94/12/26

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

  • محل تاميناعتبار:از محل اعتبارات جاري شهرداري به مدت يك سال ميباشد .
  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
  • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                                             روابط عمومي شهرداري بندر انزلي