اطلاعیه مناقصه خدمات شهری 2
1393/05/19
670
بازدید

تاریخ بازگشایی پاکات (ج) مناقصه  خدمات شهری از تاریخ 93/5/20 به تاریخ 93/5/25 تغییر یافت

 

 

 


 

تاریخ بازگشایی پاکات (ج) مناقصه  خدمات شهری از تاریخ 93/5/20 به تاریخ 93/5/25 تغییر یافت