بازديد شهردار از آسفالت ورودي شهر
1396/03/30
422
بازدید

شهردار بندرانزلي به همراه شهرداران نواحي 1 و2 از آسفالت ورودي شهر كه بدليل بارندگي دچار آسيب شده بازديد و دستور بازسازي صادر نمود.


 

شهردار بندرانزلي پس از بازديد از يكي از چاه هاي مخصوص آبگيري تانكر هاي آبياري فضاي سبز ، به دليل خطر سقوط افراد دستور محصور كردن آن را صادر نمود.