بازگشت قو ها
1395/01/08
637
بازدید

قوهای محوطه شهرداری  که چند روزی برای ترمیم و رنگ آمیزی کوچ کرده بودند به آشیانه بازگشتند.