تجديد آگهي مزايده عمومي(اصلاحيه)
1395/05/25
839
بازدید

شهرداري بندرانزلي درنظرداردبه استناد بند3مصوبه مورخ95/10/4 شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري اجراي پروژه سامانه هوشمند كنترل خوردروهاي سنگين ورودي شهر بندر انزلي (تناژ ) از طريق مزايده وانعقاد قرارداد يكساله به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد.


موضوع مزايده  :

 اجراي پروژه سامانه هوشمند كنترل خوردروهاي سنگين ورودي شهر بندر انزلي (تناژ )

مبلغ بر آورد:14/400/000/000 ريال

مبلغ تضمين :   ريال 720/000/000

دستگاه برگزاركننده مزايده: شهرداري بندرانزلي

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي به نفع کارفرما و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مزايده : مبلغ  300/000ريال واريز به حساب شماره 0107632759001 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

 • تاريخ فروش اسناد مزايده :از تاريخ 5/20/ 1395  لغايت تاريخ 95/5/30
 • آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت13 روز شنبه مورخ95/5/30
 •  تاريخ باز گشايي پاكات : ساعت10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/5/31
 • محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهرداري بندر انزلي
 • محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي
 • محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
 • هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
 • متقاضيان مي توانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                          روابط عمومي شهرداري بندر انزلي