تجديدآگهي مزايده عمومي
1394/06/25
756
بازدید

شهرداري بندرانزلي درنظرداردبه استناد بند3مصوبه مورخ94/4/10 شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري اجراي پروژه سامانه هوشمند كنترل خوردروهاي سنگين ورودي شهر بندر انزلي (تناژ ) از طريق مزايده وانعقاد قرارداد يكساله به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد.


موضوع مزايده  :

 اجراي پروژه سامانه هوشمند كنترل خوردروهاي سنگين ورودي شهر بندر انزلي (تناژ )

مبلغ بر آورد:1/200/000/000ريال

مبلغ تضمين : 60/000/000ريال

دستگاه برگزاركننده مزايده: شهرداري بندرانزلي

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مزايده يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مزايده : مبلغ300/000ريال واريزبه حساب شماره 107632759001نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

 • تاريخ فروش اسناد مزايده :از تاريخ05/07/ 1394  لغايت تاريخ 1394/7/11 از ساعت 9صبح الي13
 • آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت9 صبح روز يكشنبه مورخ 1394/7/19
 •  تاريخ باز گشايي پاكات : ساعت11 صبح روز يكشنبه مورخ 1394/7/19
 • محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهرداري بندر انزلي
 • محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي
 • محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي
 • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
 • هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
 • متقاضيان مي توانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                          روابط عمومي شهرداري بندر انزلي