تجديدآگهي مناقصه عمومي تهيه و خريد بوته ها ودرختچه ها
1394/10/07
707
بازدید

موضوع منا قصه : تهيه و خريد گونه هاي گياهي ( نوبت اول)


دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

برآورد اوليه :1/204/400/000ريال

مبلغ تضمين :60/220/000

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  500/000يال واريزبه حساب شماره 107632759001نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد و مناقصه : از تاريخ 1394/10/13لغايت پايان وقت اداري يكشنبه مورخ 1394/10/20

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت 9صبح روز يكشنبه مورخ 1394/10/27

 تاريخ باز گشايي پاكات :ساعت 11صبح روز يكشنبه مورخ 1394/10/27

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

  • محل تاميناعتبار:از محل اعتبارات جاري شهرداري به مدت يكسال ميباشد .
  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
  • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                                             روابط عمومي شهرداري بندر انزلي