توديع و معارفه شهردار ناحيه 2
1396/05/24
278
بازدید

در اين مراسم كه روز يكشنبه برگزار شد ضمن قدرداني از زحمات چندين ساله مهندس مصلح كه به افتخار بازنشستگي نائل شدند، آقاي حميد شاد كه پيش اين مدير عاملي سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري را به عهده داشت با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداري منطقه غازيان منصوب شد.