دوباره آرزو می کنیم
1395/01/08
1116
بازدید

قایق آرزو ها که نوروز 1395 در محوطه شهرداری قرارداشت و با آرزو های فراون در پایان تعطیلات به آب های خزر سپرده شد بار دیگر ساخته و در جلوی حافظیه قرار گرفت تا تصویرگر آرزوهای شما باشد.