مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان مديريت حمل ونقل شهرداري
1396/06/12
499
بازدید

پس از ادغام سازمان هاي تاكسي راني و اتوبوسراني بندرانزلي، آقاي مهدي خليلي به سمت رياست سازمان مديريت حمل ونقل شهرداري بندرانزلي منصوب شد.


مهدي خليلي كه پيش از اين سمت مدير عاملي سازمان تاكسيراني شهرداري را بعهده داشت در جلسه ديروز مديران شهرداري با حضور رياست و اعضاي شوراي اسلامي شهر به عنوان رئيس سازمان حمل و نقل منصوب شد.

امير احمدي فرد ، رئيس شوراي اسلامي شهر بندرانزلي در جلسه معارفه اظهار داشت: بسياري از مشكلات از عدم يكپارگي است و ادغام سازمان هاي تاكسي راني و اتوبوسراني حركت بسيار خوبي به سمت يكپارچه سازي است.

وي ضمن تشكر از آقاي حميد شاد كه پيش از اين رياست سازمان اتوبوسراني شهرداري را بعهده داشت از عملكرد مثبت ايشان در ساخت ايستگاه هاي اتوبوس جديد قدرداني نمود و گفت : امروز بايد به توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي بينديشيم و با استفاده از ظرفيت منطقه آزاد به جاي اتوبوس ميدل باس هاي جديد را به ناوگان عمومي وارد كرده و مردم را به استفاده از وسايل نقليه عمومي ترقيب نماييم.