مناقصه واگذاري بيمه مكمل درمان وبيمه عمركاركنان شهرداري
1396/01/21
641
بازدید

(تجديدآگهي مناقصه عمومي ) (نوبت اول)

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به استناد بند 2مصوبه مورخ95/11/24  شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري بيمه تكميلي و درمان و بيمه كاركنان شهرداري بندر انزلي از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل اقدام نمايد.  


موضوع منا قصه : واگذاري بيمه تكميل درمان و بيمه عمر و حوادث كاركنان شهرداري به مدت يكسال  

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

مبلغ تضمين :5% مبلغ پيشنهادي

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب       04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي و يا خزانه

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  500/000ريال واريزبه حساب شماره 107632759001 0 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد  مناقصه : از  ساعت 9 صبح مورخ96/1/28 لغايت پايان وقت اداري96/2/6

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 96/2/6

 تاريخ باز گشايي پاكتها : راس 10صبح روزپنجشنبه مورخ96/2/7

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

شركتهاي واجد شرايط :كليه  شركتهايي كه تحت نظر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.

هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.