نتایج بررسی كمیته فنی بازرگانی (مناقصه خدمات شهری
1393/05/14
655
بازدید

پس از بررسي هاي بعمل آمده امتياز فني بازرگاني شركت هاي شركت كننده در مناقصه خدمات شهري به شرح ذيل مي باشد:

 رديف

نام شركت

 امتياز

1

 شركت سبز زيور

 97/5

2

 شركت زيباسازان البرز

 16

3

 شركت كاروابتكار نقش جهان

 97/5

4

 شركت دهكده سبز پوش 

 83

5

 شركت ظريف كاران شهر باران

 77/75