چترها برفراز شهرداری پرباران ترین شهر
1394/12/22
725
بازدید

المان چتر بر فراز آسمان ورودی شهرداری بندرانزلی همچنین ورودی بلوار قدس برافراشته شد.