ژیان ,ماشین خاطره ها یا المان شهری
1394/12/22
786
بازدید

شاید هنگامی که این ژیان قدیمی در کوچه های شهر انزلی خاک می خورد کسی فکر نمی کرد که بتوان از آن به عنوان یک المان شهری استفاده کرد.


 هر شهروندی با نگاه کردن به ژیان ،ماشین خاطره ها ناخودآگاه لبخند به لب می آورد و حتما خواهد گفت این را ببینید....

این ماشین قدیمی متعلق به یک شهروند انزلی چی است که به درخواست پرسنل خلاق شهرداری به رایگان برای استفاده به عنوان المان شهری در اختیار ایشان قرار گرفت و با تغییرات جزیی و رنگ آمیزی در یک نقطه شهر به عنوان نمادی خاطره انگیز قرار خواهد گرفت.