گرامی داشت یاد شهدای دفاع مقدس
1396/07/05
238
بازدید

گزارش تصویری گرامیداشت یاد شهدای شهرداری و دفاع مقدس که در ورودی شهرداری طراحی و نصب شده است.