گزارش تصويري اجراي پروژه پياده رو سازي
1397/02/25
93
بازدید

گزارش تصويري از مراحل اجراي پروژه  پياده رو سازي و جدول گذاري خيابان خلخال را در زير مشاهده مي كنيد.