گزارش تصويري اجراي پياده رو سازي نوار ساحلي خيابان پاسداران
1397/02/25
81
بازدید

گزارش تصويري از مراحل اجراي پروژه پياده رو سازي و جدول گذاري نوار ساحلي خيابان پاسداران را در زير مشاهده مي كنيد.