گزارش تصویری از برخی المان های نوروزی
1394/12/28
802
بازدید

گزارش تصویری مربوط به ساخت برخی المان ها نوروزی از جمله ماشین ژیان ,آکواروم واقع محوطه شهرداری ،نقاشی های دیواری را در زیر مشاهده میکنید


مراحل نهایی رنگ آمیزی ماشین ژیان که به عنوان المان نوروزی وخاطره انگیز جانمایی خواهد شد.

 

 

جمع آوری المان چتر رنگی از ورودی شهرداری 

مراحل نهایی نقاشی های دیواری که بر روی دیوار های روبروی پارک خیابان پاسداران درحال انجام است.

کلبه روستایی واقع در محوطه شهرداری و آکواریوم