گزارش تصویری جشن نوروزی شهرداری
1395/01/07
1135
بازدید

گزارش ششمین شب سال نو در محوطه شهردار همراه با عمونورز و استقبال شهروندان را در زیر مشاهده می کنید.