گهی مناقصه عمومی - خرید 100/000 تن مخلوط ( نوبت اول )
1391/05/02
788
بازدید

شهرداري بندرانزلي در نظر داردجهت اصلاح معابرسطح شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد 100/000 تن مخلوط (40/000 تن رودخانه اي و 60/000 تن باغي ) اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاي حقوقي و افراد حقيقي واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه ...


 

شهرداري بندرانزلي در نظر داردجهت اصلاح معابرسطح شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد 100/000 تن مخلوط (40/000 تن رودخانه اي و 60/000 تن باغي ) اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاي حقوقي و افراد حقيقي واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از درج آگهي نوبت دوم به امور پيمان و رسيدگي شهرداري مراجعه نمايند. درضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.