(آگهي مناقصه عمومي احداث ساختمان كشتي و زور خانه شهرداري بندر انزلي)
1394/04/08
927
بازدید

موضوع منا قصه : احداث ساختمان مجموعه ورزشي (ساختمان كشتي-زورخانه و...) شهرداري بندر انزلي


نوبت دوم( اصلاحيه آگهي نوبت اول )

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

برآورد اوليه :9/419/369/250ريال

مبلغ تضمين :34/758/108 ريال

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ 500/000 ريال  واريزبه حساب شماره 107632759001نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد و مناقصه:از تاريخ 94/4/6لغايت تاريخ 1394/04/11از ساعت 9صبح الي 12

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات:پايان روزشنبه مورخ1394/04/20 تا ساعت 9صبح

تاريخ باز گشايي پاكات:روز شنبه مورخ1394/04/20راس 11صبح

محل بازگشايي پاكات :دفتر كار شهرداري بندر انزلي

محل فروش اسناد:واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

محل تامين اعتبارات استاني و جاري شهرداري به مدت 2 سال ميباشد

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

حداقل رتبه پيمانكاران واجد شرايط : شركتهاي ساختماني داراي رتبه بندي ابنيه (حداقل پايه5)

هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها بتر تيب ضبط خواهد شد .

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

روابط عمو مي شهرداري بندر انزلي