(آگهي مناقصه عمومي تهيه و خريد بوته ها ودرختچه ها )
1394/09/07
606
بازدید

موضوع منا قصه : تهيه و خريد گونه هاي گياهي      (نوبت اول)


دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

برآورد اوليه :1/204/400/000 ریال

مبلغ تضمين :120/440/000 ریال

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  500/000ريال واريزبه حساب شماره 107632759001نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد و مناقصه : از تاريخ 1394/09/17لغايت تاريخ 1394/09/25از ساعت 9صبح الي 12

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :پايان روزيكشنبه مورخ  1394/10/6تا ساعت 9صبح

 تاريخ باز گشايي پاكات : روز يكشنبه مورخ 1394/10/06راس 11صبح همان روز

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

  • محل تاميناعتبار:از محل اعتبارات جاري شهرداري به مدت يكسال ميباشد .
  • حداقل رتبه پيمانكاران واجد شرايط : شركتهاي كه رتبه مرتبط  داشته باشند .
  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
  • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

                                                                                                             روابط عمومي شهرداري بندر انزلي