(آگهي مناقصه عمومي واگذاري امور ساختماني شهرداري بندر انزلي)
1394/04/01
651
بازدید

شهرداري بندر انزلي در نظر داردبه استناد بند 6 صورتجلسه مورخ1394/3/3 شوراي اسلامي شهر بندر انزلي نسبت به واگذاري امور مربوط به صدور پروانه ساختماني و پاسخ گويي به استعلام هاي در خواستي از شهرداري اقدام نمايد.


نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

برآورد اوليه :1/200/000/000 ريال

مبلغ تضمين :60/000/000 ريال

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ 300/000ريال واريزبه حساب شماره 107632759001نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد و مناقصه :از تاريخ 1394/4/10لغايت تاريخ 1394/4/18از ساعت 9صبح الي 12

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات : ساعت 9صبح روزدوشنبه مورخ  1394/4/29

 تاريخ باز گشايي پاكات : راس ساعت 11صبح روزدو شنبه مورخ 1394/4/29

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهرداري بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

        -محل تامين اعتبارات جاري شهرداري به مدت يك سال ميباشد.

  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
  • حداقل رتبه پيمانكاران واجد شرايط : شركتها و مهندسين مشاور داراي رتبه شهر سازي ومعماري در پايه 3
  • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
  • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها بتر تيب ضبط خواهد شد .
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

                                                                                                            روابط عمومي شهرداري بندر انزلي