(آگهي مناقصه عمومي واگذاري خدمات حفظ نگهداري بلوار قدس وپارك بادي پاسداران بندر انزلي)
1395/05/04
844
بازدید

موضوع منا قصه : واگذاري خدمات حفظ و نگهداري  بلوار قدس وپارك بادي پاسداران بندر انزلي


به استناد بند 4 مصوبه جلسه مورخ  95/4/14شوراي محترم شهر بندر انزلي

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

برآورد اوليه:3/915/217/896ریال

 مبلغ تضمين : 195/760/8945ریال

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا چك بانكي تضمين شده در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  500/000 ريال واريزبه حساب شماره 0107632759001 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد و مناقصه : از تاريخ 5/13/  1395 لغايت تاريخ 95/5/23از ساعت 8 صبح الي14

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات : ساعت 9 روز شنبه مورخ 95/5/23

 تاريخ باز گشايي پاكات : ساعت 11صبح روز شنبه مورخ 95/5/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهرداري بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد : دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
  • حداقل رتبه پيمانكاران واجد شرايط :داراي صلاحيت فضاي سبز از معاونت برنامه ريزي  ونظارت راهبردي رياست جمهوري و يا داشتن گواهي صلاحيت معتبر از اداره كار و تعاون و رفاه اجتماعي .
  • هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.