1396/01/21

(تجديدآگهي مناقصه عمومي ) (نوبت اول)

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به استناد بند 2مصوبه مورخ95/11/24  شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري بيمه تكميلي و درمان و بيمه كاركنان شهرداري بندر انزلي از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل اقدام نمايد.  

1395/12/15

(نوبت اول)

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به استناد بند 2مصوبه مورخ 95/11/24  شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري بيمه تكميلي و درمان و بيمه كاركنان شهرداري بندر انزلي از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل اقدام نمايد.  

موضوع منا قصه : واگذاري بيمه تكميل درمان و بيمه عمر كاركنان شهرداري به مدت يكسال  

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي

مبلغ تضمين :5% مبلغ پيشنهادي

 نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا در وجه شهرداري و يا واريز نقدي به حساب بانكي شهرداري به شماره حساب     04/ 16187128 بانك ملت به نام شهرداري بندر انزلي و يا خزانه

هزينه خريد اسناد مناقصه : مبلغ  500/00 ريال واريزبه حساب شماره 107632759001 0 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد  مناقصه : از  ساعت 9 صبح مورخ 95/12/23 لغايت96/1/17

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ96/1/19

 تاريخ باز گشايي پاكات : راس 11صبح روزشنبه مورخ96/1/19

محل بازگشايي پاكات : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

شركتهاي واجد شرايط :كليه  شركتهايي كه تحت نظر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.

هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

 

1395/12/09

(نوبت اول)

شهرداري بندر انزلي باستناد نامه شماره 15735 مورخه 95/4/15 معاونت امور شهرداريها سازمان شهرداري ها ودهياريهاي كشور از طرق مناقصه عمومي اقدام به اجراي ساماندهي  كانال كشي شيرابه كارخانه بازيافت زباله، به مشخصات ذيل را دارد.

1395/09/13

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه مورخ 95/5/8شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري خدماتي به صورت حجمي از طريق مناقصه  و انعقاد قرارداد يكساله طبق ضوابط و مقررات به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد نسبت به واگذاري خدمات شهرداري از طريق مناقصه عمومي  به شرح ذيل اقدام نمايد.  

1395/08/24

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه مورخ 95/5/8شوراي اسلامي شهر نسبت به واگذاري خدماتي به صورت حجمي از طريق مناقصه  و انعقاد قرارداد يكساله طبق ضوابط و مقررات به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد نسبت به واگذاري خدمات شهرداري از طريق مناقصه عمومي  به شرح ذيل اقدام نمايد.  

1395/05/25

شهرداري بندرانزلي درنظرداردبه استناد بند3مصوبه مورخ95/10/4 شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري اجراي پروژه سامانه هوشمند كنترل خوردروهاي سنگين ورودي شهر بندر انزلي (تناژ ) از طريق مزايده وانعقاد قرارداد يكساله به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد.

1395/05/04

موضوع منا قصه : واگذاري خدمات حفظ و نگهداري  بلوار قدس وپارك بادي پاسداران بندر انزلي

1395/04/06

شهرداري بندرانزلي درنظرداردبه استناد بند3مصوبه مورخ94/4/10 شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري اجراي پروژه سامانه هوشمند كنترل خوردروهاي سنگين ورودي شهر بندر انزلي (تناژ ) از طريق مزايده وانعقاد قرارداد يكساله به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد.

1394/10/07

موضوع منا قصه : تهيه و خريد گونه هاي گياهي ( نوبت اول)

1394/09/07

موضوع منا قصه : تهيه و خريد گونه هاي گياهي      (نوبت اول)