1394/10/07

موضوع منا قصه : تهيه و خريد گونه هاي گياهي ( نوبت اول)

1394/09/07

موضوع منا قصه : تهيه و خريد گونه هاي گياهي      (نوبت اول)

1394/09/03

موضوع منا قصه : احداث ساختمان تاكسيراني شهرداري بندرانزلي        (نوبت اول)

1394/06/25

شهرداري بندرانزلي درنظرداردبه استناد بند3مصوبه مورخ94/4/10 شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري اجراي پروژه سامانه هوشمند كنترل خوردروهاي سنگين ورودي شهر بندر انزلي (تناژ ) از طريق مزايده وانعقاد قرارداد يكساله به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد.

1394/06/02

نوبت اول

شهرداري بندرانزلي درنظرداردبه استناد بند2مصوبه مورخ 94/5/8شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري خدماتي بصورت حجمي  از طريق مناقصه وانعقاد قرارداد يكساله  طبق ضوابط و مقررات به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت اقدام نمايد.

1394/05/10

واگذاري جايگاه CNGشهيد گل آور بشمن بندر انزلي

1394/04/31

   (نوبت دوم)                                                                            

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد جهت تامين مصا لح كارخانه آسفالت و اصلاح رقوم معابر سطح شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد مخلوط طي شرايط زير اقدام نمايد.

1394/04/08

موضوع منا قصه : احداث ساختمان مجموعه ورزشي (ساختمان كشتي-زورخانه و...) شهرداري بندر انزلي

1394/04/01

شهرداري بندر انزلي در نظر داردبه استناد بند 6 صورتجلسه مورخ1394/3/3 شوراي اسلامي شهر بندر انزلي نسبت به واگذاري امور مربوط به صدور پروانه ساختماني و پاسخ گويي به استعلام هاي در خواستي از شهرداري اقدام نمايد.

1394/04/01

 

 

(آگهي مناقصه عمومي احداث ساختمان كشتي و زور خانه شهرداري بندر انزلي)

(نوبت اول)