1394/02/28

آگهي مناقصه عمومي پرو‍ژه هاي عمراني بندرانزلي(نوبت دوم)

موضوعات مناقصه ...

1394/02/28

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد جهت تامين مصالح كارخانه آسفالت و اصلاح رقوم معابر سطح شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد مخلوط طي شرايط زير اقدام نمايد ...

1394/02/19

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد جهت تامين مصالح كارخانه آسفالت و اصلاح رقوم معابر سطح شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد مخلوط طي شرايط زير اقدام نمايد ...

1394/02/17

موضوعات منا قصه ...

1393/12/24

(نوبت دوم)

به استناد بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۹۳/۱۰/۶ شوراي اسلامی شهر بندرانزلي

موضوع منا قصه : واگذاري خدمات حفظ و نگهداري بلوار قدس و پارك پاسداران بندر انزلي

دستگاه مناقصه گزار : شهرداري بند انزلي ....

 

1393/11/15

(نوبت اول )

به استناد بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۹۳/۱۰/۶ شوراي اسلامی شهر بندرانزلي

موضوع منا قصه : واگذاري خدمات حفظ و نگهداري بلوار قدس و ...

 

1393/09/20

        شهرداری بندرانزلی در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه احداث فضای سبز بلوار شهید اختر کاویان بندرانزلی بشرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا آن دسته شرکت های حقوقی یا افراذ حقیقی که دارای رتبه ( گرید ) باشند دعوت می گردد جهت دریافت ...

 

 

1393/07/08

   شهرداری بندرانزلی در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های مشروحه ذیل از طریق مناقصه اقدام نماید.لذا شرکت های  دارای رتبه بندی دعوت می گردد جهت دریافت اسناد ومناقصه حداکثر ....

 

 

1393/06/10

     به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی در ساعت 30/9 صبح  تاریخ 3/6/93 جلسه کمیسیون معاملات سازمان تاکسیرانی جهت تعیین شرکت پیمانکار  سرویس حمل و نقل دانش آموزی در محل سازمان تاکسیرانی بندرانزلی نمود .

 این جلسه با حضور نمایندگان محترم فرمانداری ، شورای اسلامی شهر ، نیروی انتظامی ، ستاد سرویس حمل و نقل دانش آموزی و اعضای کمسیون معاملات  برگزار گردید . در این جلسه تعداد 3 پیشنهاد از شرکتهای حمل و نقل درون شهری در خصوص ارائه سرویس برای دانش آموزان اعلام وصول گردید که در این

...

1393/05/19

تاریخ بازگشایی پاکات (ج) مناقصه  خدمات شهری از تاریخ 93/5/20 به تاریخ 93/5/25 تغییر یافت