1392/11/26

   آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي)                              فرم شماره1 (نوبت اول)

1392/10/21

(( آگهی مناقصه عمومی))

(نوبت اول)

1391/05/02

شهرداري بندرانزلي در نظر داردجهت اصلاح معابرسطح شهر از طريق مناقصه عمومي نسبت به خريد 100/000 تن مخلوط (40/000 تن رودخانه اي و 60/000 تن باغي ) اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاي حقوقي و افراد حقيقي واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه ...

1391/05/02

شهرداري بندرانزلي جهت بررسي هدايت آب هاي سطحي معابر سطح شهر در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب مشاور اقدام نمايد لذا از كليه مهندسين مشاور حائز شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه ...

1391/03/25

     آگهی مزایده عمومی (حراج) 4 دستگاه خودرو