اعضای شورای شهر

 محمد رضا بدیعی فر 

 رئیس شورا

 محمد رضا بدیعی فر

 علی سفید روح 

نائب رئیس شورا

علی سفید روح

 سعید آفتابی حسین 

منشی اول شورا

 سعید آفتابی حسین

 فخرالسادات خاکپور 

منشی دوم شورا

فخرالسادات خاکپور

 داریوش جلالوندی 

سخنگو شورا

 داریوش جلالوندی

 سید ابراهیم مرتضوی 

خزانه دار شورا

 سید ابراهیم مرتضوی

 مه سیما نصیری 

عضو شورا

مه سیما نصیری

 شهرام نواری 

عضو شورا

 شهرام نواری

 بهمن زنجانخواه 

عضو شورا

بهمن زنجانخواه

 شعبان جعفری 

عضو شورا

 شعبان جعفری

 امیر احمدی فرد 

عضو شورا

 امیر احمدی فرد