اعضای شورای شهر

امير احمدي فرد 

 رئیس شورا

 امیر احمدی فرد

 شعبان جعفري 

نائب رئیس شورا

 شعبان جعفری

 بهمن زنجانخواه 

خزانه دار

بهمن زنجانخواه

ابراهيم برف چالاني 

سخنگوي شورا

 

 هادي حيدري

عضو شورا

 

 

 

 

 مه سیما نصیری 

عضو شورا

مه سیما نصیری

ياسر كريم بخش

منشي شورا