تاریخچه شهرداری

از آنجا كه تشكیل شهرداری ها در گذشته نشانگر افكار بلند و ترقی خواهانه اهالی آن شهر بوده است از این رو اهالی بندر انزلی این افتخار را دارند كه پیشگام تر از بسیاری شهرهای بزرگ ایران به تاسیس بلدیه (شهرداری) برای به دست گرفتن كار مردم به دست مردم اقدام نمایند.

تاریخ تاسیس بلدیه در انزلی را به تاریخ ۱۲۹۶ هجری شمسی نسبت می دهند و این زمانیست كه بلدیه با نظارت دولت مركزی تشكیل شده است و دراین زمان مرحوم عبدالعلی سرخی كهن ریاست بلدیه را بر عهده داشت.

ساختمان كنونی شهرداری بندرانزلی در دو طبقه در سال ۱۳۰۸ و در زمان ریاست مرحوم روشن تاسیس گردید.

« برگرفته از كتاب تاریخ جامع بندر انزلی – به قلم استاد عزیز طویلی »