آگهي مزايده  عمومي  فروش املاك
۱۳۹۷/۰۹/۲۱

بازدید

                                                    (آگهي مزايده  عمومي  فروش املاك)                                               

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد باستناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر تعدادي از املاك  خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.      

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مزايده و يا واريز نقدي در وجه شهرداري به حساب بانكي شهرداري به شماره 3100000759009بانك ملي به نام شهرداري بندرانزلي

هزينه خريد اسناد مزايده : مبلغ  500000 ريال واريزبه حساب شماره 0107632759001نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد مزايده: از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 28 آذر 97  لغايت پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 9 دي ماه 97

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ  12 دي ماه 97

 تاريخ بازگشايي پاكتها : ساعت 11 ظهر روز چهارشنبه مورخ 12 دي ماه 97

محل بازگشايي پاكتها : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
  • هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
  • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.
  • قيمت پايه بر مبناي نظريه كار شناسي رسمي دادگستري مي باشد.
  • شرايط پرداخت بصورت يكجا و نقدي و حد اكثر ده روز  پس از انتخاب برنده خواهد شد.
  • در صورتي كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خوداري نمايند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد.