آگهي مزايده  عمومي  فروش املاك در اردیبهشت سال 98
۱۳۹۸/۰۱/۳۰

بازدید

  (آگهي مزايده  عمومي  فروش املاك)  


                                            

شهرداري بندر انزلي در نظر دارد تعدادي از املاك  خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.      

رديف

آدرس

نوع ملك

متراژ (متر مربع)

قيمت پايه(ريال)

تضمين شركت در مزايده(ريال)

توضيحات

1

بندرانزلي-ميان پشته-كوچه شهيد پور صيادان(پيشوائي سابق)-روبروي منزل پيشوائي-پلاك 80-كدپستي 4317877744

زمين

74/75

110000000

500000

داراي متصرف

2

بندرانزلي بعد از ميدان نظرپاك-انتهاي سه راهي-به سمت چپ-كوچه شهيد حسن دقيق روحي-پلاك 10

زمين

134

130000000

6500000

داراي متصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع تضمين : ضمانتنامه بانكي شركت در مزايده و يا واريز نقدي در وجه شهرداري به حساب بانكي شهرداري به شماره 3100000759009 بانك ملي به نام شهرداري بندرانزلي

هزينه خريد اسناد مزايده : مبلغ  500000 ريال واريزبه حساب شماره 0107632759001 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرانزلي به نام شهرداري بندر انزلي

تاريخ فروش اسناد مزايده: از ساعت 9صبح روز دو شنبه مورخ 98/2/9  لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 98/2/19

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات : ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 98/2/22

 تاريخ بازگشايي پاكتها : ساعت 11 ظهر روز يكشنبه مورخ 98/2/22

محل بازگشايي پاكتها : دفتر كار شهردار بندر انزلي

محل فروش اسناد :واحد پيمان و رسيدگي شهرداري بندر انزلي

محل تحويل اسناد : دبيرخانه شهرداري بندر انزلي

  • به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش ويا كمتر از ميزان مقرر  چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • -مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.
  • هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
  • متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44541935 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.
  • قيمت پايه بر مبناي نظريه كار شناسي رسمي دادگستري مي باشد.
  • شرايط پرداخت بصورت يكجا و نقدي و حد اكثر ده روز  پس از انتخاب برنده خواهد شد.
  • در صورتي كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خوداري نمايند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 
  • شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.