آگهي مزايده 7 واحد مسكوني و اجاره يك باب انبار
۱۳۹۹/۰۹/۰۱

بازدید

      (آگهي مزايده  عمومي  )                                             

شهرداري بندر انزلي قصد داردباستناد مصوبات شوراي محترم اسلامي، 7  واحد مسكوني به شماره 2099005230000005 ثبت در سامانه ستاد جهت فروش و اجاره يكساله يكباب انباري به شماره 5099005230000002 ثبت در سامانه ستاد به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

رديف

آدرس

پلاك ثبتي

مساحت(متر مربع)

كاربري

مبلغ پايه مزايده(ريال)

مبلغ تضمين(ريال)

1

بندرانزلي –خيابان مطهري-نرسيده به ميدان امام خميني(ره)

2679

17/171

مسكوني

000/000/400/12

000/000/620

2

بندرانزلي –خيابان مطهري-نرسيده به ميدان امام خميني(ره)

1 فرعي از 2679

21/111

مسكوني

000/000/150/8

000/500/407

3

بندرانزلي –خيابان مطهري-نرسيده به ميدان امام خميني(ره)

2 فرعي از 2679

48/97

مسكوني

000/000/200/7

000/000/360

4

بندرانزلي –خيابان مطهري-نرسيده به ميدان امام خميني(ره)

3 فرعي  از 2679

21/111

مسكوني

000/000/450/8

000/500/422

5

بندرانزلي –خيابان مطهري-نرسيده به ميدان امام خميني(ره)

4 فرعي از 2679

48/97

مسكوني

000/000/200/7

000/000/360

6

بندرانزلي –خيابان مطهري-نرسيده به ميدان امام خميني(ره)

5فرعي از 2679

26/111

مسكوني

000/000/150/8

000/500/407

7

بندرانزلي –خيابان مطهري-نرسيده به ميدان امام خميني(ره)

6 فرعي از 2679

48/97

مسكوني

000/000/450/7

000/500/372

 

1

بندرانزلي –پايانه ترمينال غازيان

اجاره 47/13 مترمربع مغازه براي مدت يكسال

انبار

مبلغ پايه اجاره براي يكسال

000/000/78

000/900/3

 

تضمين: ضمانتنامه بانكي شركت در مزايده و يا واريز نقدي در وجه شهرداري به حساب بانكي شماره 3100006799001 بانك ملي به نام شهرداري بندر انزلي و بارگزاري در سامانه ستاد

هزينه خريد اسناد مزايده : مبلغ  000/500 ريال واريزبه حساب شماره 0107632759001 بانك ملي بحساب شهرداري بندرانزلي از طريق سامانه ستاد

تاريخ انتشار و مهلت بازديد اسناد در سامانه ستاد:   1/9/99 لغايت 18/9/99

مهلت دريافت اسناد مزايده :تاريخ 1/9/99 لغايت ساعت 8 صبح  روز 18/9/99

مهلت ارائه پيشنهاد و بارگزاري اسناد در سامانه ستاد: ساعت 7صبح  مورخ 7/9/99 لغايت ساعت 10صبح مورخ 18/9/99

زمان بازگشايي پيشنهادها :ساعت10 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/9/99  دفتر شهردار محترم

كليه مراحل شركت درمزايده از خريد اسناد تا  تحويل در بستر سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir  انجام ميشود. مراحل ثبت نام از طريق دفاتر پيشخوان دولت قابل انجام ميباشد. و جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص مراكز ثبت نام به سايت شهرداري بندرانزلي به آدرس ANZALI.IR  مراجعه نماييد.  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است. شماره پشتيباني ثبت نام 02141934 (داخلي 1) شماره پشتيباني مزايده 02141934 (داخلي 5)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده يا سپرده هاي مخدوش و يا كمتر از ميزان مقرر چك شخصي و نظير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه آگهي و كارشناس رسمي به عهده برنده مزايده مي باشد.

مدت اعتبار پيشنهاد مالي : پيشنهاد مالي ارائه شده مي بايست به مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكت پيشنهاد قيمت داراي اعتبار باشد.

متقاضيان ميتوانند براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44508266 واحد پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمايند.

قيمت پايه بر مبناي نظريه كار شناسي رسمي دادگستري مي باشد. شرايط پرداخت بصورت يكجا و نقدي و حد اكثر 7 روز  پس از انتخاب برنده خواهد شد.

  در صورتي كه برنده مزايده از انجام معامله خوداري نمايند سپرده شركت در مزايده به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. مزايده با حداقل 3 پاكت پيشنهادي قابل انجام ميباشد. و  شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است .شركت كنندگان ميبايست اصل پاكت الف يعني مبلغ تضمين شركت در مزايده را بعد از ثبت در سامانه ستاد و ذكر مشخصات ملك و پلاك ثبتي مورد نظر بر روي پاكت تا ساعت 10  صبح روز سه شنبه مورخ 18/9/99 به دبيرخانه تحويل دهند.